Chính phủ Mỹ giáng đón mạnh khiến ZTE thua lỗ 1,1 tỏi USD
Giỏ hàng Tài khoản Yêu thích Đã xem Mobile